به نام خدا

هراز چند گاهي که خبرگان علم اقتصاد ايران سخن از توليد انبوه مسکن و ارتقاء سطح ساخت و ساز مي نمايند، بي اعتنا از کنار روش هاي نوين تامين منابع مالي مي گذرند. در حاليکه تامين نقدينگي بزرگترين چالش سرمايه گذارمحسوب ميگردد.
متاسفانه، نگاه حاکم بر سياست هاي کلان اقتصادي کشور کماکان حاکميتي است؛ از اين رو دولت ها از زاويه تکيه بر منابع تعريف شده در بودجه، بانک ها و اخيراً بازار سرمايه به اين موضوع مي نگرند. اين مهم بزرگترين ضعف سيستم اقتصادي کشور مي باشد، در حاليکه نقدينگي خرد و کلان هنگفت و سرگردان در يد و اختيار صاحبان کسب و کارهاي خصوصي است. در اينجا نقش شرکت هاي واسطه نمايان مي شود.
در جهان امروز نه تنها بنگاه هاي کوچک واسطه گري نقش موثري در ايجاد ارتباط ايفاء مي نمايند، بلکه شرکت هاي بزرگ واسطه گري و بانک هاي واسطه نيز حضوري چشمگير و فعال در صحنه بازار و معاملات في مابين دارند.
اين شرکت در واحد سرمايه گذاري و مشارکت هاي کلان، صرفاً واسطه است. اما واسطه اي کاملاً حرفه اي که هم بازار و صنف خود را خوب مي شناسد و هم از داشته ها و پتانسيل هاي مطلوبي برخوردار است و هم از کارشناسان، مشاوران و مهندسان داراي داشته هاي علمي و تجربي دراين فن بهره مي برد.